SALVATION & INSPIRATION

Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Translate this page!

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home
Young Catholics
 WYD 2016 Krakow
"We show our love for God by obeying his commandments, and they are not hard to follow."

see 1 John 5:3
What do Christians believe?
We preach Christ crucified, a scandal to people of the Old Covenant and folly to all other peoples
Definition and Scope of
Catholic Culture

There is no Christian without Jesus
The Face of God
Holy Name of Jesus
Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good
Liturgy and culture

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 
FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe


Go to / Idź do
Page / str.: 3


salvation-inspiration.com
SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Page / Strona: 4, Go to / Idź do Page / str. 1, 2, 3

The Catholic Church proclaims the equal dignity of all people. St Philomena and  innumerable other virgins and martyrs who sacrified their lives for Jesus are saint patronesses of girls' and women's liberation from violence. Kościół katolicki głosi równą godność wszystkich ludzi. Św. Filomena i niezliczone inne dziewice i męczennice, które  poświęciły swoje życie dla Jezusa są świętymi patronkami wyzwolenia dziewcząt i kobiet od przemocy.
The Catholic Church proclaims the equal dignity of all people. St Philomena and  innumerable other virgins and martyrs who sacrified their lives for Jesus are saint patronesses of girls' and women's liberation from violence. Kościół katolicki głosi równą godność wszystkich ludzi. Św. Filomena i niezliczone inne dziewice i męczennice, które  poświęciły swoje życie dla Jezusa są świętymi patronkami wyzwolenia dziewcząt i kobiet od przemocy. The not pretended Catholic culture liberates girls and women from sexual slavery manacing pagan, neopagan, and pagan-like societies and communities. Nie udawana kultura katolicka wyzwala dziewczęta i kobiety z seksualnego niewolnictwa, które jest zmorą pogańskich, neopogańskich i podobnych do pogańskich społeczeństw i społeczności. Fine art photography by Zbigniew Halat
The not pretended Catholic culture liberates girls and women from sexual slavery manacing pagan, neopagan, and pagan-like societies and communities. Nie udawana kultura katolicka wyzwala dziewczęta i kobiety z seksualnego niewolnictwa, które jest zmorą pogańskich, neopogańskich i podobnych do pogańskich społeczeństw i społeczności.  Fine art photography by Zbigniew Halat

Every girl who follows her nature wants to become a virgin bride and a happy wife and mother, and consequently grandmother, and great-grandmother. Some virgins are gifted with grace of religious vocation to the consecrated life though. These rules of natural law apply to both sexes but  girls and women are more eager than their male counterparts to declare their  intended and actual virginity until taking marriage or religious vows. Każda dziewczyna, która idzie za swoją naturą, chce zostać dziewiczą panną młodą i szczęśliwą żoną i matką, i - konsekwentnie babcią i prababcią. Jednak niektóre osoby z zachowanym dziewictwem zostały obdarowane łaską religijnego powołania do życia konsekrowanego. Te zasady prawa naturalnego mają zastosowanie do obu płci, ale dziewczęta i kobiety są bardziej skłonne niż chłopcy i mężczyźni deklarować zamierzone i faktyczne dziewictwo aż do złożenia przysięgi małżeńskiej lub przysięgi oób konsekrowanych.
Every girl who follows her nature wants to become a virgin bride and a happy wife and mother, and consequently grandmother, and great-grandmother. Some virgins are gifted with grace of religious vocation to the consecrated life though. These rules of natural law apply to both sexes but  girls and women are more eager than their male counterparts to declare their  intended and actual virginity until taking marriage or religious vows. Każda dziewczyna, która idzie za swoją naturą, chce zostać dziewiczą panną młodą i szczęśliwą żoną i matką, i - konsekwentnie babcią i prababcią. Jednak niektóre osoby z zachowanym dziewictwem zostały obdarowane łaską religijnego powołania do życia konsekrowanego. Te zasady prawa naturalnego mają zastosowanie do obu płci, ale dziewczęta i kobiety są bardziej skłonne niż chłopcy i mężczyźni deklarować zamierzone i faktyczne dziewictwo aż do złożenia przysięgi małżeńskiej lub przysięgi oób konsekrowanych. Highlighting the value of virginity until marriage and indissolubility of marriage the Catholic Church promotes the real emancipation of girls and women.  Podkreślając wartość dziewictwa aż do ślubu i nierozerwalności małżeństwa, Kościół katolicki promuje prawdziwe wyzwolenie dziewcząt i kobiet. Fine art photography by Zbigniew Halat
Highlighting the value of virginity until marriage and indissolubility of marriage the Catholic Church promotes the real emancipation of girls and women.  Podkreślając wartość dziewictwa aż do ślubu i nierozerwalności małżeństwa, Kościół katolicki promuje prawdziwe wyzwolenie dziewcząt i kobiet.  Fine art photography by Zbigniew Halat