Outstanding pieces of architecture and interior design Wybitne dzieła architektury i wystroju wnętrz 
Page/Strona 7 Go to page/Idź do str. 1
, 2, 3, 4, 5, 6

An intact pearl of baroque architecture and interior design. Roman Catholic Church of the Holy Trinity, The Hospitaller Order of the Brothers of Saint John of God in Wroclaw, Poland. Nietknięta perła barokowej architektury i wystroju wnętrz. Rzymskokatolicki kościół p.w. Świętej Trójcy, Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego (Bonifratrzy) we Wrocławiu.

Rzymskokatolicki kościół p.w. Świętej Trójcy, Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego (Bonifratrzy) we Wrocławiu. Ołtarz Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Roman Catholic Church of the Holy Trinity, The Hospitaller Order of the Brothers of Saint John of God in Wroclaw, Poland. Altar of the Most Holy Virgin Mary Immaculate Conception. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Rzymskokatolicki kościół p.w. Świętej Trójcy, Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego (Bonifratrzy) we Wrocławiu. Ołtarz Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Roman Catholic Church of the Holy Trinity, The Hospitaller Order of the Brothers of Saint John of God in Wroclaw, Poland. Altar of the Most Holy Virgin Mary Immaculate Conception. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Informacja zamieszczona na miejscu:
Ołtarz Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej
"Ołtarz ten jest przykładem wykorzystania naturalnego światła w sztuce zgodnie z zasadą G. L. Beriniego. W centralnym punkcie ustawiona jest figura NMP stojąca na globie oplecionym przez węża - szatana otoczona wieńcem promieni na tle okna. Po bokach ustawione są figury Archanioła Michała - pogromcy mocy piekielnych, oraz Gabriela - posłańca bożego. Poniżej, przy filarach znajdują się rzeźby rodziców Marii - św. Joachima oraz św. Anny. Ta ostatnia rzeźba przedstawiająca św. Annę z małą Marią na rękach zaliczana jest do najpiękniejszych barokowych figur znajdujących się we Wrocławiu. W centrum umieszczony został znacznie później obraz św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Fundatorem ołtarza był baron Jan Wilhelm Wuertz und Burg, pan na Ossig, oraz baron Lilleneeg. Ołtarz zawiera relikwie św. Gaudiosusa, św. Innocencji i św. Teodory."

 Information on the site (translated):

Altar of the Most Holy Virgin Mary Immaculate Conception
This altar is an example of the use of natural light in art in accordance with the principle of G. L. Berini. In the central point, a figure of the Most Holy Virgin Mary is placed standing on a globe braided by a snake - satan surrounded by a beam of rays against the background of the window. On the sides there are statues of Archangel Michael - the slayer's of Hell's power, and Gabriel - the messenger's of God. Below, at the pillars, there are sculptures of Mary's parents - Saint Joachim and Saint Anne. This last sculpture depicting Saint Anne with little Mary on her hands is counted among the most beautiful baroque figures in Wroclaw. In the center, a painting of Saint Antoni Padewski with Infant Jesus in his  arms was placed much later. The founder of the altar was baron Jan Wilhelm Wuertz und Burg, owner of Ossig, and baron Lilleneeg. The altar contains the relics of Saint Gaudiosus, Saint Innocence and Saint Theodora.

Rzeźba przedstawiająca św. Annę z małą Marią na rękach zaliczana jest do najpiękniejszych barokowych figur znajdujących się we Wrocławiu. The sculpture depicting Saint Anne with little Mary on her hands is counted among the most beautiful baroque figures in Wroclaw. Roman Catholic Church of the Holy Trinity, The Hospitaller Order of the Brothers of Saint John of God in Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat  Św. Joachim. Ołtarz Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Saint Joachim. Altar of the Most Holy Virgin Mary Immaculate Conception Roman Catholic Church of the Holy Trinity, Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Rzeźby rodziców Marii - św. Joachima i św. Anny. Rzeźba przedstawiająca św. Annę z małą Marią na rękach zaliczana jest do najpiękniejszych barokowych figur znajdujących się we Wrocławiu. Sculptures of the Most Holy Virgin Mary's parents - Saint Anne and Saint Joachim. The sculpture depicting Saint Anne with little Mary on her hands is counted among the most beautiful baroque figures in Wroclaw. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

A sculpture as well as a photograph not uncommonly is a reflection of soul. Saint Anne with little Mary.  A sculpture as well as a photograph not uncommonly is a reflection of soul. Wroclaw architect Karie. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Rzeźba, jak również fotografia nierzadko jest odzwierciedleniem duszy. Święta Anna z małą Marią. Wrocławska architektka Karie. A sculpture as well as a photograph not uncommonly is a reflection of soul. Saint Anne with little Mary. Wroclaw architect Karie. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Go to page/Idź do str. 1
, 2, 3, 4, 5, 6

Visit also/Odwiedź także: Ebola Virus Disease Home Page